שניים שהם אחד הכרויות לדתיים

אתר ההכרויות המוביל והאיכותי לציבור הדתי

* הרשמה חינם!

הרבה מצוות?

שאלה למה אלוקים נתן לנו כל כךהרבה מצוות ? האם לא מספיק שייתןלנו מספר קטן של מצוות ואז נזכה לחיי בעולםהבא מבלי בושה? רוצים לאכול, צריך ליטול ידיים, ולברך וכו' רוצים קמים בבוקר ישתפילה ותפילין וכו'
תשובה: תאר לך את רוניומשה חברים מקטנות, מתחילים לעבוד במפעל היי טק, של מחשבים, רוני יודע לתפעל רק 2תוכנות, ולכן רוני עובד מעט שעות.
לעומתו משה מעוניין להשיג כמה שיותר משכורתולכן כל תוכנה חדשה שנצרכת לחברה הוא לומד להשתמש בה, עקב כך חברת ההיי טק שוב ושובמשתמשת בשירותיו של משה, ולכן הוא עובד ועובד אין לו רגע פנוי, והנה מגיע יוםהמשכורת ורוני רואה שמשה קביל משכורת פי 5 ממנו, הוא פונה למנהל החברה ומתלונן עלההפליה, ושואל מדוע משה מקבל פי 5 ממנו, מנהל המפעל כמובן יסביר לו שככל שעובדיםיותר מקבלים יותר.
אלוקים הוא הטוב השלם, לכן הוא מעוניין לתת לנו הטבהשלימה, כמה שיותר הטבה וכמה שיותר שלימה, אם נלמד את מקורות היהדות נראה שיהודייכול לקיים מצוות 24 שעות ביממה, אפילו בשינה ואפילובאכילה ואפילו ברחיצה, ולא רק כשהוא לומד תורה או עושה חסד הוא עושה מצווה אלא כלדבר שמכשיר ומכין אותו לקיים מצוות ו הוא מצווה בפניעצמה.אם היה נותן לנו מצווה אחת ביום ה"משכורת" שלנו הייתה נמוכה ביותרואלוקים מתוקף שלמותו, כשהוא מעוניין להטיב הוא מעוניין להטיב את המקסימום האפשרישל הטבה.
יש לך 24 שעות ביממה כל חייך, ואלוקים רוצה שתקבל שכר על כל 24שעות כי הוא מעוניין להטיב לך את המקסימום.תאר לך אדם שרץ ברחוב ויש משהו שאוהבאותו ומעוניין בטובתו אז הוא זורק לו כל רגע שקית שטרות של כסף, והוא מתפלא מהיכןזה נופל לו? והופ הופ כל רגע עוד שטרות נופלים עליו, האם הוא ישאל את עצמו למהנופלים עלי, אולי פעם אחת בשנה מספיק לי.אלוקים רוצה לתת לנו כמה שיותר שכר לכןנתן לכל מצב ולכל איבר מצוות לקיים על מנת שכלאחד מאיתנו יזכה לשכרנכון שזה פחות קל ממצווה אחת אבל זה יותרשכר.
שאלה: אז שייתן לנו שכר על מצווה אחת כאילו עשינו הרבה מצוות הרי הוא מעונייןבטובתנו נכון? אז למה שייתן לי לקיים 613 מצוות מספיק שייתן לימצווה אחת ואעשה אותה ועליה אקבל שכר כאילו עשיתי 613 מצוות ?תשובה: אוליתשאל יותר טוב שייתן לך מיד גן עדן מבלי לקיים שום מצווה, למה לקיים מצוות ואז לזכות לגן עדןאם אלוקים אוהב אותנו אז שייתן לנו מיד גן עדן וזהו, אלא כפי שניתן לעיין בשאלה למהאלוקים ברא את העולםהוסבר שם כךתשובה לשאלה ששאלת כתובה בזוהר הקדושבשתי מילים : "נהמא דכיסופא(נהמא=לחם דכיסופא=של בושה) - פירושו : לחם שלבושה.כלומר : לחם חסד שאין מגיע למקבלו. הביאור הוא, היות ורצה ה' יתברך שבאמתנהנה בטוב שהוא נותן לנו, לכן הוא לא רצה שנקבל את גן עדן בחינם כי אז נרגיש בושהכשאנו מקבלים הטבה בחינםכדי שההטבה תהיה שלימה עשה ה' שמקבלי ההטבה יזכו בטובעל ידי מעשיהם ביגיע כפיהם, כפי שהאדם יעדיף לא להיות מקבץ נדבות אלא לעבוד למעןלחמו, ולכן ברא עולם עם חסרונות, עולם לא מושלם, על מנת שהנבראים ישלימו ויתקנו אתהחסר בעצמם ובעולם, ועל זה נאמר: "לתקן עולם במלכות שד-י" התיקון נעשה על ידי עבודתה' , על ידי בחירה בטוב , ואז הם יזכו בטוב מבלי להתבייש בקבלת הטובה, כמו שכתובבירושלמי (ערלה פרק א' הלכה ג) מי שאוכל מה שאינו שלו, מתבייש להסתכל בפניו שלהנותן .
תאר לך 2 עשירים, רוני ומשה, שניהם מחלקים צדקה, שניהם עוזריםלעניים, אבל יש הבדל אחד ביניהם, רוני העשיר נותן מבלי לבקש שום תמורה מהעני, ומשהלעומתו מבקש שירות מהעני כדי שיקבל את העזרה או הכסף.במבט ראשון ניתן לחשובשרוני שעוזר לעני מבלי לבקש תמורה , הוא המטיב המושלם, אבל אם נבחן את המקרה נראהשרוני העשיר שלא מבקש כלום בתמורה לכסף ולעזרה, הוא גם גורם לעני בושה כי הענימקבל הטבה מבלי לתת כלום בתמורה, ולכן העני מתבייש, לעומתו משה העשיר שמבקש משהומהעני, שירות מסוים, למרות שמשה העשיר לא צריך את השירות מהעני, אבל הוא מבקש כדישבתמורה לשירות, הוא ייתן לעני מבלי שהעני ירגיש בושה כי הוא עבד והתאמץ למען קבלתהטובה.
כך גם אלוקים שהוא שלימות הטוב ברא את העולם עם ניסיונות ובחירה ביןטוב לרע ועל ידי שנבחר בטוב ונתקן את החסרותינו נהיה בעלי הטוב ונוכל לקבל את ההטבהמבלי להתבייש, ואז ההטבה תהיה מושלמת.לכן במבט מעמיק אנו רואים שמי שנותן טובהמושלמת הוא בעצם העשיר משה, כי הוא עוזר ונותן לעני מבלי שהעני יתבייש לקבל.לכןכשאתה שואל למה לתת הרבה מצוות אולי שייתן רק מצווהאחת ויעשה כאילו עשינו הרבה מצוות וייתן לנו שכר עלהרבה מצוות זה לא פיתרון , כיאם היה נותן לנו שכר כאילו עשינו הרבה מצוות היינו מתביישיםואלוקים מעוניין לתת לנו הטבה שלימה- מושלמת בלי שנתבייש.
לכן אלוקים נתןלנו מצוות לכל משך היום 24שעות כדי שבכל רגע נוכל להרוויח שכר נצחי, וזו החכמה של הבורא לזכות אותנו במקסימוםשכר.כמו שכתוב במסכת אבות:"רצה הקדוש ברוך הוא לזַכּוֹת את ישראל, לפיכך הרבהלהם תורה ו מצוות ,שנאמר: ה' חפץ למעןצדיקו יגדיל תורה ויאדיר"בנוסף לכך אלוקים שאוהב אותנו נתן לנו אפשרות לקיים כלרגע מצווה ובכך להיות מחוברים אליו בכל רגע, אלוקים רוצה שנהיה מחוברים אליו 24שעות ולא רק רגע אחד ביום וזהו.שהרי מצווה היא מלשון - צוותא, התחברות כשאנומקיימים מצווה אנחנו מתחברים למצווה שהוא הבורא, זו אפשרות אדירה להיות מחובר אלהבורא בכל רגע ורגע, לידיעתך , גם אם אדם קשור בידיו ורגליו חסום בעיניו ואוזניוהוא יכול לקיים 6 מצוות התדירויות שאפשרלקיים במחשבהוהם:
        להאמין בכל רגע בבורא .
        לא להאמין בשום כוח אחר בעולם .
        להאמין בייחודו.
        לאהוב את ה'.
        לפחד מה'
        שלא לחשוב מחשבות זרות ואסורות.לא כאן המקום להסביר אותן, אבל העיקרון הוא שבכל רגע אפשר לקיים אותםבמחשבה.
שאלה: אז שאלוקים ייתן לנו את ה מצוות האלה וזהו? שנחשובכל היום על מציאות השם וייחודו וכו'תשובה: לנשמה יש 3 לבושים שהם: מחשבה דיבורומעשה, גם השכר שהנשמה תקבל יהיה לשלושה לבושי הנשמה, כאשר אנו מקיימים מצווהבמחשבה, כמו 6 מצוות התדירויות שהזכרתי אזאנחנו מלבישים את נשמתנו בלבוש אחד כמו אבל אלוקים מעוניין לתת לנו שכר לכל חלקיהנשמה שלנו, לכן יש מצוות שמקיימים במעשה וישבדיבור ויש ומחשבה.
אלוקים רצה להרבות את אתגרינו על מנת שנקבל יותר שכר לכןברא אותנו עם אפשרויות של מחשבה, דיבור ומעשה, וכנגד זה ברא "כלי קיבול" שכר בתוךנשמותינו שהם הלבושים של הנשמה על מנת שנוכל לזכות לקיים את ה מצוותולזכות לאושרהנצחי.אלוקים גם ברא עולם מגוון עם צרכים רבים וכנגד זה מצוות רבות לכל מצב ולכלשעה, וכך אנחנו יכולים לזכות שוב ושוב בעוד מצוות ובעוד שכר, ובעודהתחברות אל הבורא.קח דוגמא של פעולה מחיי השומר מצוותהוא רוצה לאכולארוחת צהריים, דבר שכולנו עושים כל יום, ובכן הוא בוחר במאכל הכשר, הוא כבר זוכהלמצווה, הוא גם נוטל ידיים, הוא מברך, כל פעולה גם הכי קטנה מזכה אותו בקשר נוסףלבורא ובשכר מצווה, לכן עם ישראל נקרא עם קדוש, שהכוונה מובדל, שונה, וזה ההבדלשהבדילנו הבורא מבעלי החיים, כל בעל חי מיד אוכל מבלי לחשוב, לעומת זאת כל פעולה שליהודי יכולה להיהפך לפעולה של קודש שתזכה אותו בחיבור לבורא ובשכר של נצח.לעומתזאת אילו הבורא היה נותן לנו רק מצווה אחת שהיינו מקיימים פעם בחודש, אז רק פעםבחודש היינו מתחברים אליו, והיינו עושים רק 12 מצוות בשנה, אבל עכשיו שישלנו אפשרות לזכות במצווה בכל רגע, אנחנו שוב ושוב מתחברים לבורא ושוב ושוב זוכיםלחלק השמור לנו לנצח לאושר הנצחי.
אתר זה שומר שבת
ברוכים הבאים לאתר שניים שהם אחד – אתר הכרויות לדתיים ומסורתיים. מחפשת בן זוג דתי? מחפש כלה דתיה? הכי כדאי להכיר בשניים שהם אחד - אתר היכרויות לדתיים ומסורתיים, מהמתקדמים והאמינים ביותר. אתרי הכרויות הפכו בשנים האחרונות לאמצעי פופולארי להיכרויות, על אחת כמה וכמה אתרי הכרויות לדתיים, כיוון שהם מספקים ברירה מהירה, עניינית ודיסקרטית לשידוכים אמיתיים המובילים לחתונה. נכון להיום, אתרי הכרויות לדתיים נחשבים כלי שימושי למציאת זיווג, מכיוון שהם מציעים מבחר גדול לצד חיפוש המתמקד בהכרויות לציבור הדתי והמסורתי בלבד. אם בעבר, היה נהוג להיעזר בשדכנים על מנת למצוא את השידוך הנכון, הרי שהיום, אתרי הכרויות לדתיים, לא רק מקצרים את ההליך, אלא גם הופכים אותו לאישי יותר, ולכן נחשבים לשיטה המודרנית והמוצלחת ביותר לשידוכים. שניים שהם אחד הוא אתר הכרויות לדתיים מהוותיקים והאיכותיים ברשת. בשניים שהם אחד, אתר המתמחה בהכרויות לדתיים ומסורתיים, רשומים היום אלפי דתיים ודתיות שמחפשים זוגיות בהתאמה הדדית, כאשר הקריטריונים לחיפוש, מאפשרים לכל אחד ואחת לבצע באתר ההיכרויות לדתיים, בחירה ממוקדת, איכותית ונעימה בהתאם לרמה הדתית, לתחומי העניין ולצרכים האישיים, וזאת במטרה למצוא את הנפש התאומה. אנו, בשניים שהם אחד, עמלים לשפר את האתר לנוחיותכם ובהתאם לדרישותיכם, על מנת לספק שירות אמין, מקצועי, דיסקרטי ויעיל. כאתר ותיק ומנוסה להיכרויות דתיים ומסורתיים, נשמח להיות החוט המשדך בין שתי נשמות יהודיות שמבקשות להקים בית כשר בישראל. נשמח אם תצטרפו למשפחה המיוחדת שלנו באתר ההכרויות המוביל לדתיים שניים שהם אחד.
© 2017 יותר מחברים בע"מ.