שניים שהם אחד הכרויות לדתיים

אתר ההכרויות המוביל והאיכותי לציבור הדתי

* הרשמה חינם!

תקנון

1. קבלת התנאים

 

א. מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין חברת יותר מחברים בע"מ (להלן החברה) בעלת אתר ההיכרויות 2Become1 ושירותיו הנלווים: באינטרנט, במדיה הכתובה והמשודרת, ובתקשורת בבזק ובסלולר (להלן: "2Become1") ובינך (להלן: "המשתמש").

ב. על-ידי שימוש באתר 2Become1 הנך מסכים/ה לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה. אנא קרא/י את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו.

ג. מרגע השימוש ו/או מרגע הפיכתך לחבר/ה במועדון 2Become1 הנך מחויב/ת לתנאי הסכם זה, אשר יכול ויתעדכנו על-ידנו בעתיד מבלי לידע אותך על כך. אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי ההשתתפות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר 2Become1.

ד. השירות ניתן להפסקה על ידך או על ידי החברה מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסבר.

ה. החברה שומרת לעצמה היכולת להשעות את חברותך או גישתך לשירות במקרה של הפרת ההסכם על ידך.

ו. החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה ב-2Become1 באופן חלקי או מלא מבלי שיידרש לקבל הסכמה כלשהי ממך.
 
 

2. תיאור השירות

 

2Become1 מהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי היכרויות. אחריותה של יותר מחברים אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות").
 
 

3. הגבלות ברישום

 

א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 17 שנים הרישום ו/או השימוש באתר 2Become1 נועדו לצרכיך האישיים בלבד, ולקשר זוגי בין שניים בלבד. בהצטרפותך ל-2Become1 הנך מקבל/ת על עצמך את התנאים המנויים מטה.
 
ב. הנך מסכים/ה (1) לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים על עצמך כפי שטופס ההרשמה דורש. (2) לעדכן, כשהדבר יידרש, את מאגר המידע לגביך על-מנת לוודא כי המידע שמסרת אכן עדכני ומדויק. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו מדויק ו/או מלא ו/או עדכני, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לסיים את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה. (3) השימוש באתר זה אסור לנשואים! כל אדם שהינו נשוי ועל-אף כן, מפרסם ומציג עצמו באתר באופן שקרי, כרווק/פנוי/גרוש/אלמן, עובר על הוראות סעיפים 415 ו- 441 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, כמו-גם על הוראות סעיף 56 לפקודת הנזיקין, וצפוי לעונש מאסר של עד 5 שנים, בנוסף לתביעה אזרחית ולתשלום פיצויים.
 
ג. החברות באתר הינה אישית ולשימושך הבלעדי, אין להרשות את השימוש בכרטיסך לאחרים, ואינך רשאי להעביר את חשבונך לכל אדם אחר.

ד. לא ניתן לפעול באתר עם יותר מכרטיס אחד. כרטיס כפול ימחק.
 
 

4. הצהרות והתחייבויות של חבר במועדון 2Become1

 

א. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או 2Become1 נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה. המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי 2Become1 במדיה ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.
 
ב. הנך מסכים כי יותר מחברים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן שהוא מבלי לתת לך התראה מראש. כמו כן, הנך מסכים כי יותר מחברים יכולה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה השירות זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

ג. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים שנשלחו ל- 2Become1. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 
ד. הנך מסכים/ה כי כל אחד יוכל לצפות בפרטי כרטיסך הגלויים, ועובדי החברה, במסגרת תפקידם, יכולים לעיין בכל מידע שנמסר על-ידך או שקשור לפרטיך ב- 2Become1.
 
ה. הנך מסכים/ה כי יותר מחברים תציג את כרטיסך ב-2Become1 בחיפושים השונים: חיפוש מתקדם, אלבום תמונות, חיפוש און-ליין, איתור חבר, הצטרפו לאחרונה וכו, לפי שיקול דעתה ובכל זמן שתמצא לנכון וזאת על מנת להגדיל את מספר הפניות אליך ואת סיכויי הצלחתך באתר.
 
ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר 2Become1.
 
ז. הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותי 2Become1 אשר החברה מעניקה לך. היה וימצא כי הנך עושה שימוש מסחרי בשירותי 2Become1, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
 
ח. הנך מכיר/ה בכך שהחברה למעשה משמשת כצינור העברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך באמצעות 2Become1.
 
ט. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה וסגירת חשבונך לאלתר, לפי שיקול דעתה של יותר מחברים ללא כל הודעה אליך.

י. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע (לרבות תמונות וטקסטים) אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או אתר 2Become1 מקנה להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה ובכל אתר אחר השייך לחברה ו/או לכל אתר איתו יש לחברה שיתוף פעולה.
 
יא. 1) הנך מאשר/ת כי החברה זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע אשר סיפקת לה ו/או ל- 2Become1, מידע הקשור למידע שסיפקת ו/או ל- 2Become1 או כל מידע אחר. הנך מאשר/ת שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת יותר מחברים הנו חוקי ומותר. 2) הנך מאשר/ת כי הדואר האלקטרוני שהזנת באתר אכן שלך ובשימושך. 3) הנך מאשר/ת לאתר 2Become1 לשלוח לך מידע אודות חידושים ומבצעים באתר.
 
יב. הנך מסכים שלא: 1) לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת השירות. 2) לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה. 3) ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/IP שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע. 4) לכלול בכרטיסך האישי מספר טלפון, כתובת דואר, טלפון או פרט התקשרות למעט בשדות הרלוונטיים והמוסתרים בשאלון ההצטרפות. 5) להעביר דרך השירות מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית, הצעות מיניות בוטות או פוגעות, או להציג תמונת עירום, בעלות מסר מיני, או מכילות פרטים אישיים, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא. 6) להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם. 7) להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני. 8) להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק. 9) להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. 10) לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. 11) להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר. 12) להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות. 13) להטריד משתמשי 2Become1 אחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל פרט התקשרות אחר שהועבר אליך.
 
יג. במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מכללים אלו, רשאית יותר מחברים למחוק את כרטיסך ולבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש.
 
יד. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.
 


5. תקשורת והודעות בין חברי האתר


 
א. הנך מתחייב/ת ליצור קשר עם חברי האתר אך ורק לצורך היכרות וקשר אישי ולא למטרות מסחריות ו/או אחרות.
 
ב. הנך מתחייב/ת לפנות לחברי האתר בשפה ראויה, מכבדת ולא פוגענית בכל צורה שהיא.
 
ג . הנך מודע/ת ומסכים/ה כי שמורה לחברה הזכות לפקח על האינטראקציות בין חברי האתר בעזרת בינה מלאכותית ו/או מעבר אנושי/ידני וזאת על מנת למנוע שימוש בלתי חוקי, מגונה, אלים, מטריד, פוגעני וכו', ולאפשר סביבה בטוחה ונעימה לכלל חברי האתר.
 
ד. על אף האמור בסעיף 5.ג לעיל לא תהיה החברה אחראית בשום מובן על תוכן ההודעות הנשלחות בין חברי האתר ואין החברה מתחייבת להצליח ולנטר את כל ההודעות הלא ראויות.
 
ה. (1) הנך מודע/ת ומסכים/ה כי כחלק מהשירותים שהאתר מציע כדי ליעל ולהקל על יצירת הקשר באתר ועל איתור חברים מתאימים, האתר מאפשר מעת לעת שליחת הודעות מרוכזות על ידי חברי האתר, לחברים העונים על הקריטריונים שנקבעו על ידם.
לינק לשאלות נפוצות - הודעות מרוכזות.

(2) הקריטריונים לפיהם נשלחות ההודעות הם: גיל, מצב משפחתי, מראה, גובה, השכלה, עישון וזרם דתי.

(3) כמות החברים המקבלים את אותה הודעה מרוכזת תלויה בקריטריונים אותם הגדיר/ה השולח/ת ויתכן ותהיה גדולה.

(4) חבר באתר מקבל הודעה מרוכזת מכיוון שהתאים לקריטריונים של השולח ולא מכיוון שהשולח צפה בכרטיסו ושלח לו הודעה ישירה. 

(5) במידה ואינך מעוניין/ת לקבל הודעות מסוג זה, ניתנת לך האפשרות לבטל קבלתן בדף ההרשמה לאתר, בעדכון כרטיסך האישי באתר או בפניה לשירות הלקוחות.

ו. הינך יודע ומסכים כי כחלק מאפשרויות שליחת הודעות שהאתר מציע, ישנם הודעות מובנות ("חיוך"), אשר לא נכתבו על ידי שולח ההודעה. הודעות מסוג זה ניתנות לקריאה גם על ידי מי שאינו מנוי.
 
ז. הינך יודע ומסכים כי כחלק מאפשרויות שליחת הודעות שהאתר מציע, ישנם הודעות אנימציה בתוספת משפטים מובנים ("איגרת"), אשר לא נכתבו על ידי שולח ההודעה. הודעות מסוג זה ניתנות לקריאה גם על ידי מי שאינו מנוי.

6. ההבדל בין שימוש חופשי (חינמי) באתר לבין שימוש כמנוי (בתשלום)

 

א. בשימוש חופשי (חינם): ניתן להירשם, לערוך את כל החיפושים השונים, לייצר רשימת מועדפים, לשלוח פניה מרוכזת לפי קריטריונים (הסבר מהי פניה מרוכזת - בהמשך) לפנות לחלק מחברי האתר כולל שליחת "איגרות" ו-"חיוכים" (לכאלה שלא מופיע על הפרופיל שלהם – "למנויים בלבד"), לערוך את הפרופיל כולל הוספת תמונות, להופיע בחיפושים השונים באתר - כולל חיפוש האונליין, לקבל פניות - כולל פניות מרוכזות - מחברים באתר שחלקם הקטן ניתן לקריאה וחלקם הגדול יהיה ניתן לקריאה במידה ותרכוש/תרכשי מנוי המאפשר זאת בעתיד (כלומר פניה שקיבלת כגולש/ת חינמי/ת באתר תישמר לזמן מסוים וניתן יהיה לקרוא אותה בעתיד עם סוג מנוי מתאים) ולפתוח כל פרופיל ולהתרשם ממנו.

ב. שימוש כמנוי באתר (בתשלום): כמנוי באתר כל הפונקציות הקימות באתר פתוחות בפניך כולל שליחת וקבלת כל סוגי ההודעות והצ'טים מכל פרופיל באתר. כמנוי לתקופות ארוכות ניתן לפתוח ולקרוא הודעות רטרואקטיביות שקיבלת לתיבת הדואר שלך קודם לזמן רכישת המנוי.
 

7. זכויות קנייניות

 

א. הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים ( להלן: "החומר"), מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת.

ב. הנך מחויב/ת לשמר את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר.

ג. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.
 
 

8. אחריות

 

א. הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בשירות 2Become1 והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי סחירותו של השירות ו/או כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו.

ב. החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד דרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח.

ג. החברה אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.

ד. הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד ו/או רוכש אגב שימוש בשירות, נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

ה. החברה אינה אחראית לטובין או לשירותים השונים הנרכשים דרכה, לכל עסקה או להתקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות.

ו. תחומי שיפוט שונים אינם מאפשרים לוותר על אחריות בעניינים שונים ולכן אם הנך מצוי באותם תחומי שפיטה אזי חלק מהדברים המנויים לעיל והפוטרים את החברה מאחריות אינם נוגעים לך.
 
 

9. הגבלת אחריות

 

א. בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים ל - חברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

ב. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

ג. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

ד. החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, מערכת יחסים שנוצרה עקב כניסה ושימוש בשירות או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות או כתוצאה משינוי המידע שלך או שינוי המידע שנמסר על-ידך לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

ה. ישנם תחומי שיפוט אשר אינם מתירים להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים, משניים, ולכן ייתכן וחלק מההגבלות לא יחולו עליך.
 
 

10. שיפוי

א. הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות.

ב. הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

 

11. תכנים ברשת

 

א. כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שלא הוצגה ישירות על ידי החברה הנן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן.

ב. שים לב: יתכן שמשתמשים אחרים ב- 2Become1 יעבירו לך חומר פוגע או מגונה על שירות 2Become1, או ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך וישתמשו בו כדי להעליב או לפגוע בך. עם פנייתך למחלקת השירות של החברה, החברה תפעל בשיתוף מלא איתך להסיר ו/או לפעול לתיקון מיידי של המעוות והראוי תיקון. יחד עם זאת החברה אינה אחראית לשימוש במידע ב- 2Become1, לפיכך, יש לבדוק ולשקול היטב את הפרטים האישיים שלך באתר.

ג. החברה שומרת על זכותה, ללא חובה מצידה, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר השירות. החברה תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה.

ד. מבלי לפגוע בזכותה זו של החברה, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות, ובהודעות לחברים אחרים.
 
 

12. סיום ההתקשרות

 

א. המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה.

ב. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע.

ג. היה והחברה תמצא כי מודעת פרסום כלשהי באתר 2Become1 יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותה להסיר כל חומר שמכיל מידע גזעני, פוגע ולא יאה.

ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין.

ו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שלה זכאית החברה על פי כל דין.

ז. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל מחויבות שהיתה לחברה כלפי המידע שהזנת, והחברה אינה אחראית ואינה מחוייבת לשמור את המידע ו/או להעבירו לצד ג' בשמך.

ח. הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר.

ט. אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם 2Become1, נתוניך האישיים לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אולם החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, לשלוח לך דואר אלקטרוני.
 
 

13. תנאים כללים

 

א. תנאי ההשתתפות כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם.

ב. לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה.

ג. כותרות הסעיפים של הסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.

ד. במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי ההשתתפות, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי ההשתתפות, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

ה. הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז כי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.
 

14. מדיניות ביטול עסקהא. לפי חוק הגנת הצרכן, חברת יותר מחברים בע"מ מצהירה כי מדיניותה לגבי ביטול עסקה עמה והתשלומים שעל המשתמש בשירותיה לשלם בשל הביטול, הנה כדלקמן:
 
ב. משתמש אשר רכש מנוי לאתר רשאי לבטל אותו בתוך 14 ימים בלבד מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הסכם רכישת המנוי לידיו בדואר אלקטרוני. משתמש אשר ביקש לבטל את העסקה עמו לאחר 14 ימים לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 
ג. ביטול עסקה כאמור בסעיף 13.ב לעיל תגרור עמה חיוב בדמי ביטול בשיעורים המפורטים להלן:
 
(1) משתמשים שרכשו מנוי חודשי – החזר של דמי המנוי החודשי ששולמו בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת בתוספת לחיוב עבור ימי השימוש בפועל.
 
(2) משתמשים שרכשו מנוי תלת-חודשי – החזר של דמי המנוי התלת-חודשי ששולמו בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם + עלות מנוי חודשי בתעריף רגיל, ללא הוזלה, המהווה את התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה כאמור בס' 14ה(ב1) לחוק הגנת הצרכן.
 
(3) משתמשים שרכשו מנוי ל-10 חודשים – החזר של דמי המנוי ל-10 חודשים ששולמו בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם + עלות מנוי חודשי בתעריף רגיל, ללא הוזלה, המהווה את התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה כאמור בס' 14ה(ב1) לחוק הגנת הצרכן.
 
(4) משתמשים שרכשו מנוי שנתי – החזר של דמי המנוי השנתי ששולמו בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם + עלות מנוי חודשי בתעריף רגיל, ללא הוזלה, המהווה את התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה כאמור בס' 14ה(ב1) לחוק הגנת הצרכן.
 
ד. יובהר, למען הסר ספק, כי התמורה היחסית בעד השירות שקיבלו המשתמשים עד למועד ביטול העסקה בגובה עלות מנוי חודשי בתעריף רגיל, הנגבית כאמור בעת ביטול עסקה של מנוי תלת-חודשי, מנוי ל-10 חודשים ושנתי, נובעת, בין היתר, הן מהעלויות בהן נושאת החברה כתוצאה מביטול העסקה טרם סיומה, והן מאפשרות הגישה של רוכשי מנויים אלה להודעות שנצברו ונשמרו עבורם עוד קודם לרכישת המנוי (פתיחת הודעות רטרואקטיבית).


 

15. תלונות

 

כדי לתת מענה לתלונות הקשורות לשירות 2Become1 יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של 2Become1 בכתובת:support@2become1.co.il
 
 

16. פרסום

א. המערכת רשאית לאפשר לפרסם באתר מוצרים או שירותים או מידע אחר ע"י צד שלישי שהינו "פרסומת" כפי שנהוג ברשת האינטרנט. במקרה זה משמש האתר רק "פלטפורמה" להבאת הפירסומים ו/או הפרסומת.

ב. מובהר כי אין אתר "שניים שהם אחד", נושא בכל אחריות לתכנים שבפרסומת כאמור ולתוכן שהוכן ע"י צד שלישי, ואין מי ממפעילי או צוות האתר נושאים באחריות מסוג כלשהו לכל טענה, לרבות בדבר אי עמידת צד שלישי בכל התחייבות ו/או בנאמר ב"פרסומת" או בכל טענה הנוגעת לטיב השירותים, טיב המוצר וכיוצא באלה, אשר נובעים מיחסים שבין נותן שירות למקבל השירות.

אתר זה שומר שבת
ברוכים הבאים לאתר שניים שהם אחד – אתר הכרויות לדתיים ומסורתיים. מחפשת בן זוג דתי? מחפש כלה דתיה? הכי כדאי להכיר בשניים שהם אחד - אתר היכרויות לדתיים ומסורתיים, מהמתקדמים והאמינים ביותר. אתרי הכרויות הפכו בשנים האחרונות לאמצעי פופולארי להיכרויות, על אחת כמה וכמה אתרי הכרויות לדתיים, כיוון שהם מספקים ברירה מהירה, עניינית ודיסקרטית לשידוכים אמיתיים המובילים לחתונה. נכון להיום, אתרי הכרויות לדתיים נחשבים כלי שימושי למציאת זיווג, מכיוון שהם מציעים מבחר גדול לצד חיפוש המתמקד בהכרויות לציבור הדתי והמסורתי בלבד. אם בעבר, היה נהוג להיעזר בשדכנים על מנת למצוא את השידוך הנכון, הרי שהיום, אתרי הכרויות לדתיים, לא רק מקצרים את ההליך, אלא גם הופכים אותו לאישי יותר, ולכן נחשבים לשיטה המודרנית והמוצלחת ביותר לשידוכים. שניים שהם אחד הוא אתר הכרויות לדתיים מהוותיקים והאיכותיים ברשת. בשניים שהם אחד, אתר המתמחה בהכרויות לדתיים ומסורתיים, רשומים היום אלפי דתיים ודתיות שמחפשים זוגיות בהתאמה הדדית, כאשר הקריטריונים לחיפוש, מאפשרים לכל אחד ואחת לבצע באתר ההיכרויות לדתיים, בחירה ממוקדת, איכותית ונעימה בהתאם לרמה הדתית, לתחומי העניין ולצרכים האישיים, וזאת במטרה למצוא את הנפש התאומה. אנו, בשניים שהם אחד, עמלים לשפר את האתר לנוחיותכם ובהתאם לדרישותיכם, על מנת לספק שירות אמין, מקצועי, דיסקרטי ויעיל. כאתר ותיק ומנוסה להיכרויות דתיים ומסורתיים, נשמח להיות החוט המשדך בין שתי נשמות יהודיות שמבקשות להקים בית כשר בישראל. נשמח אם תצטרפו למשפחה המיוחדת שלנו באתר ההכרויות המוביל לדתיים שניים שהם אחד.
© 2017 יותר מחברים בע"מ.